prawo cywilne

Prawo cywilne

 

W ramach prawa cywilnego oferuję prowadzenie spraw obejmujących:

 • doradztwo prawne,
 • dochodzenie roszczeń,
 • reprezentowanie klientów przed sądami I i II instancji, sporządzanie skargi kasacyjnej,
 • udział w negocjacjach ugodowych oraz tworzenie projektów ugód sądowych i pozasądowych,
 • ocenę, tworzenie i negocjowanie umów (sprzedaży, najmu, użyczenia, handlowe, gwarancje bankowe, poręczenia, dystrybucyjnych, o roboty budowlane),
 • opiniowanie prawne, zabezpieczanie transakcji
 • windykację należności na każdym etapie,
 • doradztwo w trakcie postępowania egzekucyjnego,
 • działania z zakresu prawa rzeczowego (zniesienie własności, współwłasności, zasiedzenie, podział majątku, służebność),
 • odszkodowania i zadośćuczynienie,
 • ochronę dóbr osobistych,
 • postępowania dotyczące spadku (nabycia, podziału, odrzucenia, podważenie testamentu),
 • postępowania dotyczące zasiedzenia, eksmisji, służebności,
 • mediacje między stronami sporu,
 • postępowania z zakresu prawa konsumenckiego,
 • obrót nieruchomościami,
 • postępowania rozwodowe,
 • postępowania dotyczące ubezwłasnowolnienia.